https://4se-kidsescape.bookingapp.nl
Help desk
Secure browsing technology - Safe payments and ticket-service.

Algemene gebruikersvoorwaarden

In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn voor de Gebruiker/Consument bij de aankoop van toegangsbewijzen voor evenementen georganiseerd door Kidsescape. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat hij weet wat zijn rechten en plichten zijn wanneer hij gebruik maakt van de diensten. Door gebruik te maken van de diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.1 Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of musicals.

1.2 Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die toegangsbewijzen aankoopt voor een door Kidsescape georganiseerd Evenement.

1.3 Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor de aanschaf van toegangsbewijzen van Evenementen georganiseerd door Kidsescape door Gebruiker; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.4 Ticket: toegangsbewijs voor een Evenement.

1.5 Servicekosten: de kosten die Kidsescape in rekening brengt aan Gebruiker voor de aankoop per Ticket.

1.6 Kidsescape: kantoorhoudende aan de Wanraaij 4, 6673DN te Andelst.

Artikel 2 Aankoop Ticket

2.1 Indien Gebruiker een Ticket wil aankopen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het afronden van de bestelling. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is.

2.2 Indien Gebruiker een Ticket heeft aangekocht bij Kidsescape, kan Gebruiker het Ticket direct na betaling downloaden via de dienstdoende website. De Gebruiker ontvangt na maximaal 60 minuten een bevestiging van het feit dat hij het Ticket heeft aangekocht via het door hem opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging biedt Gebruiker tevens de mogelijkheid het Ticket wederom te downloaden.

2.3 Indien er met betrekking tot de werking van de bestelsoftware problemen zijn opgetreden, kan de Gebruiker contact opnemen met Kidsescape via het contactformulier op de dienstdoende website.

2.4 Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Kidsescape van toepassing kunnen zijn.

2.5 Kidsescape wijst Gebruiker er op dat de aankoop van Tickets betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 3 BW zodat aan gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 7:46d BW. Ook indien dit geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de aankoop van een Ticket direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 7:46d BW en 7:46i lid 5 onder 1 BW heeft de Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2.6 De geleverde tickets zijn en blijven eigendom van Kidsescape en worden aan

Gebruiker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kidsescape niet is toegestaan om:

  1. de Tickets te verkopen aan derden danwel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken.

  2. de Tickets in enige vorm van commerciële uitingen aan te bieden danwel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.

  1. indien zich een situatie als voornoemd onder a. of b. voordoet dan zal Kidsescape de tickets ongeldig maken; houders van die betreffende Tickets zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op enige vorm van schadevergoeding.

2.7 Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

2.8 Kidsescape behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/aan te kopen Tickets. Reserveringen/aankopen die dit maximum overschrijden zullen aangepast worden/ongedaan gemaakt worden.

2.9 Kidsescape accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Tickets en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen.

2.10 Gebruiker kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door Kidsescape.

2.11 Kidsescape behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen van Gebruikers te weigeren.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing evenement

3.1 Kidsescape behoudt zich het recht voor om een door haar georganiseerd Evenement te annuleren/verplaatsen indien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid noodzakelijk is. Waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, economische motieven en/of overmacht.

3.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming/ staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Kidsescape verlangd kan worden.

3.3 Kidsescape accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.

3.4 Indien en voor zover het Evenement wordt geannuleerd, zal Kidsescape aan Gebruiker nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan Kidsescape. Niet vergoed worden de servicekosten die Gebruiker heeft betaald voor de diensten van Kidsescape. Kidsescape aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die Gebruiker mocht lijden.

Artikel 4 Garanties en vrijwaringen

4.1 Gebruiker vrijwaart Kidsescape voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de dienstdoende website van Kidsescape verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

4.2 Gebruiker garandeert dat hij bij de aankoop van tickets:

  1. geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal

    gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met de bestelsoftware beoogde handelingen teweegbrengen en/of

  1. geen applicaties zal gebruiken die de bestelsoftware monitoren en/of kopiëren.

Artikel 5 Betaling

5.1 Gebruiker betaalt voor een Ticket de door Kidsescape bepaalde prijzen zoals vermeld op de dienstdoende website. Voor de aankoop van een Ticket zullen daarnaast Servicekosten worden gerekend welke bovenop de door de Kidsescape voor een Ticket vastgestelde prijs in rekening worden gebracht.

5.2 De prijzen zijn inclusief het wettelijke BTW-tarief tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

5.3 Kidsescape aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om Tickets te annuleren of te ruilen.

5.4 Indien Kidsescape heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket is betaald, betreft dit nimmer de Servicekosten.

5.5 De bestelsoftware van de dienstdoende website van Kidsescape is beveiligd, zodat misbruik van uw gegevens met een redelijke mate van zekerheid kan worden uitgesloten.

Artikel 6 Onderbreking bestelmogelijkheden

6.1 Kidsescape is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker de bestelsoftware (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de software en/of website.

6.2 Kidsescape is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de bestelsoftware aan te brengen.

Artikel 7 Privacy

7.1 Tijdens het gebruik van de dienstdoende website en de bestelsoftware, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Kidsescape verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Kidsescape hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

7.2 Indien Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt verwerking voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen kunnen ook door derde partijen worden uitgevoerd. Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van Gebruiker zal Kidsescape deze wijze van verwerking direct beëindigen.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de dienstdoende website en bestelsoftware is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van ditgeen, en/of haar licentiegevers, zoals het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Kidsescape en/of haar licentiegever(s) Intellectuele Eigendomsrechten kunnen laten rusten.

Artikel 9 Gedragsregels

9.1 Gebruiker zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door Kidsescape gestelde en geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Tickets zijn geleverd.

9.2 Kidsescape, het beveiligingspersoneel, ander personeel en/of de politie zijn gerechtigd Gebruiker voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en/of middelen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben Kidsescape, het beveiligingspersoneel, ander personeel en/of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen en/of middelen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

9.3 Kidsescape, het beveiligingspersoneel en ander personeel behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot het evenement te ontzeggen.

9.4 Kidsescape, het beveiligingspersoneel en ander personeel behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 10 Opzegging en ontbinding

10.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot aankoop van Tickets mogelijk.

10.2 Elk der partijen heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.

10.3 De door Kidsescape voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

10.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft Kidsescape het recht de Overeenkomst tot de aankoop van Tickets direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien:

a. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;

  1. Gebruiker naar mening van Kidsescape, fraude heeft gepleegd, valse

    betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien Kidsescape anderszins onregelmatigheden constateert.

Artikel 11 Wijziging Algemene Voorwaarden

11.1 Kidsescape behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment van plaatsing van de nieuwe voorwaarden op de website van Kidsescape.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de voor Kidsescape dienstdoende website en bestelsoftware is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen Gebruiker, indien dit een consument is, en Kidsescape zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen Gebruiker, niet zijnde een consument, en Kidsescape, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.3 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Kidsescape aan het overblijvende gedeelte gebonden. Kidsescape zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.